PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BÌNH GIANG
TRƯỜNG MẦM NON NHÂN QUYỀN
Video hướng dẫn Đăng nhập
THÔNG TIN VỀ CÁC TRƯỜNG
Huyện :
Phiên bản: TMT-QLNT: 02.09.2019 by Tran Minh Thai
 
CÁC TRƯỜNGTỔNG SỐ TIN BÀI, SÁCH, VĂN BẢN, ĐỀ THI...HÔM NAY
STTMã trườngTên trườngWebsiteTin bàiSáchVăn bảnCVăn điCVăn đếnĐề thiGiáo ánOnlineTruy cậpTổng truy cập
130296901TT GDTX Huyện http://ttgdtx.haiduong.edu.vn 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
230296501THCS Tân Hồng http://bg-thcstanhong.haiduong.edu.vn 109 6,981 205 45 81 37 23 3 6 1,189,977
330296502THCS Bình Minh http://bg-thcsbinhminh.haiduong.edu.vn 25 5,254 226 0 120 19 5 4 4 969,988
430296503THCS Thái Hòa http://bg-thcsthaihoa.haiduong.edu.vn 152 7,903 537 0 159 76 7 9 8 2,287,508
530296504THCS Thái Dương http://bg-thcsthaiduong.haiduong.edu.vn 48 6,919 54 36 108 31 14 5 7 1,121,335
630296505THCS Thúc Kháng http://bg-thcsthuckhang.haiduong.edu.vn 125 7,384 46 16 116 102 4 4 5 1,055,182
730296506THCS Bình Xuyên http://bg-thcsbinhxuyen.haiduong.edu.vn 33 9,358 605 66 326 64 33 4 12 1,834,052
830296507THCS Thái Học http://bg-thcsthaihoc.haiduong.edu.vn 78 6,192 304 5 13 57 5 3 11 1,830,874
930296508THCS Hồng Khê http://bg-thcshongkhe.haiduong.edu.vn 41 6,314 63 6 15 18 4 4 4 1,011,423
1030296509THCS Cổ Bì http://bg-thcscobi.haiduong.edu.vn 38 6,716 74 3 11 91 5 3 1 1,073,428
1130296510THCS Tân Việt http://bg-thcstanviet.haiduong.edu.vn 67 4,357 114 8 108 7 4 3 4 1,025,871
1230296511THCS Long Xuyên http://bg-thcslongxuyen.haiduong.edu.vn 119 5,595 489 20 310 56 41 4 80 2,138,045
1330296512THCS Nhân Quyền http://bg-thcsnhanquyen.haiduong.edu.vn 118 7,093 186 15 59 124 4 1 7 1,257,072
1430296513THCS Tráng Liệt http://bg-thcstrangliet.haiduong.edu.vn 280 9,748 474 6 79 133 207 1 5 2,551,273
1530296514THCS Kẻ Sặt http://bg-thcskesat.haiduong.edu.vn 126 7,504 31 23 91 176 4 5 5 1,271,698
1630296515THCS Hưng Thịnh http://bg-thcshungthinh.haiduong.edu.vn 35 6,570 68 63 81 32 4 1 4 554,884
1730296516THCS Vĩnh Tuy http://bg-thcsvinhtuy.haiduong.edu.vn 70 6,406 5 141 588 4 4 3 4 822,707
1830296517THCS Vĩnh Hồng http://bg-thcsvinhhong.haiduong.edu.vn 303 9,736 477 35 462 86 7 6 7 1,412,984
1930296518THCS Hùng Thắng http://bg-thcshungthang.haiduong.edu.vn 893 6,516 731 83 1,479 202 32 7 7 2,315,344
2030296519THCS Vũ Hữu http://vuhuu.edu.vn 461 10,317 1,112 926 2,261 259 40 10 34 13,856,657
2130296401TH Tân Hồng http://bg-thtanhong.haiduong.edu.vn 120 8,856 13 12 13 76 16 3 5 3,768,199
2230296402TH Bình Minh http://bg-thbinhminh.haiduong.edu.vn 71 7,155 12 8 6 71 3 6 5 3,671,715
2330296403TH Thái Hoà http://bg-ththaihoa.haiduong.edu.vn 51 7,231 100 0 31 62 6 3 12 3,685,918
2430296404TH Thái Dương http://bg-ththaiduong.haiduong.edu.vn 89 7,890 79 9 183 72 48 11 4 4,028,975
2530296405TH Thúc Kháng http://bg-ththuckhang.haiduong.edu.vn 108 6,520 44 5 23 70 5 5 8 3,693,759
2630296406TH Bình Xuyên http://bg-thbinhxuyen.haiduong.edu.vn 46 9,903 233 24 21 49 3 2 4 3,949,548
2730296407TH Thái Học http://bg-ththaihoc.haiduong.edu.vn 48 8,826 35 2 6 70 5 2 4 3,997,763
2830296408TH Hồng Khê http://bg-thhongkhe.haiduong.edu.vn 23 6,125 36 4 20 70 3 1 7 3,701,032
2930296409TH Cổ Bì http://bg-thcobi.haiduong.edu.vn 229 7,846 105 6 16 94 26 1 3 3,815,547
3030296410TH Tân Việt http://bg-thtanviet.haiduong.edu.vn 68 8,049 133 10 12 75 12 5 9 3,841,829
3130296411TH Long Xuyên http://bg-thlongxuyen.haiduong.edu.vn 88 7,863 117 0 2 80 3 1 2 3,814,815
3230296412TH Nhân Quyền http://bg-thnhanquyen.haiduong.edu.vn 86 9,223 31 5 12 70 3 10 5 3,730,174
3330296413TH Tráng Liệt http://bg-thtrangliet.haiduong.edu.vn 197 8,175 243 108 436 133 3 1 4 4,139,994
3430296414TH Kẻ Sặt http://bg-thkesat.haiduong.edu.vn 146 6,419 42 8 21 70 5 3 5 4,708,826
3530296415TH Hưng Thịnh http://bg-thhungthinh.haiduong.edu.vn 84 6,023 35 5 20 88 28 5 2 3,605,159
3630296416TH Vĩnh Tuy http://bg-thvinhtuy.haiduong.edu.vn 159 7,834 285 447 1,728 209 51 3 4 620,089
3730296417TH Vĩnh Hồng http://bg-thvinhhong.haiduong.edu.vn 31 7,749 21 7 20 70 3 2 3 3,777,198
3830296418TH Hùng Thắng http://bg-thhungthang.haiduong.edu.vn 157 7,509 43 7 25 181 8 8 4 3,682,872
3930296301MN Tân Hồng http://bg-mntanhong.haiduong.edu.vn 16 0 19 1 1 0 6 1 3 148,021
4030296302MN Bình Minh http://bg-mnbinhminh.haiduong.edu.vn 16 0 17 1 1 0 6 1 1 133,569
4130296303MN Thái Hoà http://bg-mnthaihoa.haiduong.edu.vn 13 0 17 1 1 0 6 1 4 122,932
4230296304MN Thái Dương http://bg-mn.thaiduonghaiduong.edu.vn 15 0 18 1 1 0 6 1 1 105,178
4330296305MN Thúc Kháng http://bg-mnthuckhang.haiduong.edu.vn 20 0 17 1 1 0 6 1 3 128,793
4430296306MN Bình Xuyên http://bg-mnbinhxuyen.haiduong.edu.vn 13 0 18 1 1 0 6 1 2 142,827
4530296307MN Thái Học http://bg-mnthaihoc.haiduong.edu.vn 17 0 24 1 1 0 6 1 4 144,165
4630296308MN Hồng Khê http://bg-mnhongkhe.haiduong.edu.vn 16 0 18 1 1 0 6 2 3 123,796
4730296309MN Cổ Bì http://bg-mncobi.haiduong.edu.vn 15 0 19 1 1 0 6 1 1 122,357
4830296310MN Tân Việt http://bg-mntanviet.haiduong.edu.vn 19 0 18 1 1 0 6 1 2 135,595
4930296311MN Long xuyên http://bg-mnlongxuyen.haiduong.edu.vn 13 0 20 1 1 0 6 1 1 166,240
5030296312MN Nhân Quyền http://bg-mnnhanquyen.haiduong.edu.vn 11 0 18 8 50 0 6 1 5 139,572
5130296313MN Tráng Liệt http://bg-mntrangliet.haiduong.edu.vn 16 0 18 1 1 0 6 1 2 123,834
5230296314MN Kẻ sặt http://bg-mnkesat.haiduong.edu.vn 15 0 18 1 1 0 6 1 3 144,203
5330296315MN Hưng Thịnh http://bg-mnhungthinh.haiduong.edu.vn 25 0 18 1 1 0 6 1 2 144,523
5430296316MN Vĩnh Tuy http://bg-mnvinhtuy.haiduong.edu.vn 23 0 18 1 1 0 6 1 2 141,691
5530296317MN Vĩnh Hồng http://bg-mnvinhhong.haiduong.edu.vn 15 0 18 1 1 0 6 1 2 129,028
5630296318MN Hùng Thắng http://bg-mnhungthang.haiduong.edu.vn 15 0 17 1 1 0 6 1 3 124,401
5730296319MN Sao Mai http://bg-mnsaomai.haiduong.edu.vn 17 0 19 1 1 0 6 1 1 135,975
5830296320MN Kids House http://bg-mnkidshouse.haiduong.edu.vn 14 0 18 1 1 0 6 1 1 118,485
5930296321MN Hoa Thủy Tiên http://bg-mnhoathuytien.haiduong.edu.vn/ 38 0 17 1 1 0 6 3 1 120,734
6030296322MN Sao Mai Xanh http://bg-mnsaomaixanh.haiduong.edu.vn 15 0 17 1 1 0 6 2 2 121,208
   Tổng số5,299276,0597,8092,1939,1333,184810178354108,730,841